et ru en
Menüü

HEV-lapsed

Põhikooli-ja gümnaasiumi seaduse § 46 lõike 1 kohaselt haridusliku erivajadusega õpilane, kelle:

 • õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine, kooli õppekeele ebapiisav valdamine või andekus.  

 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumis tegutsevad: 

 • hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad (õpilaste toetamise ja arendamise rühmad – 1.-2. klassides; õpiabirühm logopeedilist abi vajavatele õpilastele – 1.- 6. klassides; õpiabirühm ajutise õpiraskustega õpilastele – 3.-9. klassides ja väikeklassid – 7. klassid; 
 • ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe – 3 õpilast;
 • terviseseisundist tulenev koduõpe ja haiglaõpe – 1 õpilane; 
 • õpiabiplaan õpilastele; 
 • individuaalne õppekava õpilastele;
 • Õpilaste toetamise ja arendamise komisjon; 
 • Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilaste toetamise ja konsulteerimise kord. 


Põhikooli-ja gümnaasiumi seaduse § 46 lõike 2 kohaselt õpilase andekust käsitletakse haridusliku erivajadusena, kui õpilane oma kõrgete võimete tõttu omab eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud kas eraldi või kombineeritult eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid: 

 • üldine intellektuaalne võimekus, akadeemiline võimekus, loominguline mõtlemine, liidrivõimed, võimed kujutavas või esituskunstis, psühhomotoorne võimekus. 


Narva Pähklimäe Gümnaasiumis tegutsevad: 

 • täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde (lisaks ettenähtud konsultatsioonitundidele ka nt järeleaitamistunnid) konsultatsioonid;
 • valida sobivad õppemeetodid ning korraldada vajaduse korral diferentseeritud õpet;
 • individuaalne õppekava õpilastele;
 • huviringid;
 • kooli-, linna-, piirkonna- ja üleriigiliste ainealaste olümpiaadide läbiviimise koordineerimine;
 • aineolümpiaadide võitjate tunnustustseremoonia korraldamine;
 • õpilaste tunnustamine MTÜ-ja muud projektide raames;
 • heade õpilaste tunnustamine veerandi lõpus.


Hariduslike erivajadustega õpilase õppe koordineerija ülesandeks on hariduslike erivajadustega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. 

Tugispetsialistid on: 
Psühholoog Igor Rasstrõgin 
tel 356 9831 igor.rasstrogin@pahklimae.edu.ee 
Sotsiaalpedagoog Darja Senedjak
tel 356 9831 darja.senedjak@pahklimae.edu.ee
Eripedagoog-logopeed Anna Moltšanova
tel 356 9831 anna.moltsanova@pahklimae.edu.ee 

Andekate õpilaste juhendajad on reaal-ja loodusainetes, keeles ja kirjanduses. 

Koostööpartnerid hariduslike erivajadustega õpilaste korraldamisel
 

 

Õpiabiga seotud lingid 
Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord: Riigi Teataja


Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord: Riigi Teataja


Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord: Riigi Teataja


Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord: Riigi Teataja


Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad: Riigi Teataja

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium