et ru en
Menüü

Psühholoog

Psühholoog  Igor Rassrtõgin

tel 356 9831 igor.rasstrogin@pahklimae.edu.ee

 

Psühholoogi kabinet (ruum 101, asub esimesel korrusel)   

 

Vastuvõtuaeg

E, K 14.00-15.30 (õpilased)
E 11.00-12.00 (vanemad)
T 16.00-17.00 (vanemad)

Kokkuleppel võimalikud ka teised ajad
 

Psühholoogi töö eesmärk

1. Üldpõhimõtted

 • Psühholoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös vanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.
 • Psühholoog juhindub oma tegevuses kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, psühholoogi kutsestandardist, kooli põhimäärusest, töösisekorraeeskirjadest, töölepingust ja käesolevast ametijuhendist.
 • Psühholoog juhindub oma töös lapse isiksuse mitmekülgse arendamise, kaitstuse ja psühholoogi töö eetilistest printsiipidest.
 • Konfidentsiaalsuse ja privaatsuse tagamiseks on psühholoogil spetsiaalselt sisustatud eraldi tööruum.

 

2. Psühholoogi tööülesanded

 • Psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö vanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. Vastavalt oma ettevalmistusele võib psühholoog viia läbi koolitusi haridusasutuse personalile ja vanematele.
 • Psühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades:
  • valikute ja otsuste tegemisel;
  • eneseteadvuse kujunemisel;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • suhtlemisoskuste omandamisel;
  • enesehinnangu korrigeerimisel;
  • kriisisituatsioonist välajatulemisel (vastava väljaõppe olemasolul).
 • Psühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole.
 • Psühholoog nõustab vanemaid selgitades neile lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

 

3. Psühholoogi vastutus ja töö eetika

 • Psühholoog lähtub töös oma isiklikest omadustest, kutseoskustest ja ettevalmistusest ning rakendab oskusi ja teadmisi igale indiviidile ja grupile sobival moel.
 • Psühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerides kliendi privaatsust ja individuaalsust.
 • Psühholoog  seisab õpilaste heaolu eest (õpilase toetamine, mõistmine mitte karistamine ja hukkamõistmine).
 • Teeb koostööd aineõpetajaga õpilase tunnist puudumise osas, kui on vältimatu, et õpilase nõustamine toimub õppetunni ajal.
 • Psühholoog täiendab end regulaarselt psühholoogia- ja teraapiakursustel, osaleb seminaridel ja konverentsidel, osaleb kovisiooni- või supervisioonigrupis.
 • Psühholoog vastutab iseenda töösuutlikkuse ja kompetentsuse piiridest teadlik olemise eest.
 • Kasutab oma töös kohaseid ja usaldusväärseid diagnostika- ja teraapiameetodeid.
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium